Tungkol sa Eleksyong Ito

Marso 5, 2024 Halalan

Sulat mula sa Direktor

Opisyal na Panlokal at Pang-Estadong mga Gabay sa Botante

Mga Primarya para sa Pagkapangulo sa California

Ang Inyong Record bilang Botante

Mga Madalas Itanong ukol sa Pagpaparehistro at Pagboto sa San Francisco

Paano Bumoto

Paano Humiling ng Pamalit na Balota

Pagmamarka sa Inyong Balota

Paraan para Bumoto nang Personal

Paraan para Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo

Opisyal na mga Kahon na Hulugan ng Balota sa San Francisco

Mga Serbisyo

Mga Mapagkukunan Kaugnay ng Aksesibleng Pagboto

Mga Serbisyong Multilingguwal para sa Botante

Karagdagang Impormasyon

Ang Komite para Gawing Mas Simple ang Balota

Komisyon para sa mga Eleksyon

Batas sa mga Karapatan Ng Botante

Sistema ng Pagboto sa San Francisco

Impormasyon Ukol sa mga Ipinagbabawal na Gawain sa Eleksyon

Have questions? Need help?

Programa sa Paghatid ng Balota

Mga Karapatan ng May-Kapansanan sa California

Mag-paperless na

Boboto Ako

Pagboto ng Hindi Mamamayan sa Nobyembre 5, 2024 Lupon ng Edukasyon

Mga Karapatan sa Pagboto ng mga Taong may Rekord na Kriminal at Ang mga Kasalukuyang nasa mga Pasilidad ng Kulungan