TANDAAN: Ang online na bersyon na ito ay inangkop mula sa naka-print na Pamplet ng Impormasyon Para sa Botante at kabilang ang ilang mga sanggunian sa naka-print na bersyon. Kung saan naaangkop, ang mga link kaugnay sa nilalaman ay ibinigay.