PAALALA: Ang online bersyon na ito ay hinango mula sa nakaimprentang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at naglalaman ng ilang pagsangguni sa nakaimprentang bersyon.

Tingnan ang Gabay ng Impormasyon para sa Botante ng Estado

Matatagpuan ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga proposisyon ng estado at mga labanan sa kabuuan ng estado sa Gabay ng Impormasyon para sa Botante na ginawa ng Kalihim ng Estado ng California

Mag-paperless na!

Mag-log in sa aming Portal ng Botante upang palitan ang inyong preperensiya sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante

Tingnan ang mga Nakaraang Gabay para sa Botante

Ang Pampublikong Aklatan ng San Francisco ay nagho-host ng online archive ng mga nakaraang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante

Mag-download ng PDF

I-download ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante bilang isang PDF file

Webpage ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco

Bumisita sa aming webpage upang matuto pa

Mag-download ng MP3

Makinig sa isang audio na bersyon ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante sa English